P.P.H.U.  GOMEK
Al. 1-go Maja 20
90-718 Łódź
tel./fax: 42 632-58-78

NIP: 727-176-17-14


e-mail: gomek@poczta.onet.pl